Stiftelsen af Støttefonden Boligbeton

Den 17. december 2007 blev A/S BOLIGBETON en del af koncernen under JBH Gruppen A/S sammen med søsterselskaberne JORTON A/S og HUSTØMRERNE A/S.

En integreret og vigtig del af koncernstrategien i JBH Gruppen er, at medarbejderne har stor indflydelse på deres arbejdsplads. Derfor er koncernens medarbejderne gennem medarbejderfonde medejere af deres arbejdsplads. 

Ledelsen i moderselskabet besluttede derfor efter overtagelsen, at også medarbejderne i A/S BOLIGBETON skulle have et medarbejderskab. Den 21. december 2007 blev STØTTEFONDEN BOLIGBETON stiftet. Som gave til fonden blev der fra A/S BOLIGBETON indskudt kr. 1.750.000, hvoraf kr. 455.000 var i form af aktier i JBH Gruppen A/S. I 2016 blev der yderligere tilført 150.000 kr. aktier, således at fondens beholdningen af koncernaktier nu udgør 605.000 kr., svarende til 20,6% af aktiekapitalen i JBH Gruppen A/S. 

Sammen med de to andre medarbejderfonde, MEDARBEJDERFONDEN JORTON og HUSTØMRERNES STØTTEFOND ejer medarbejderne ca. 73 % af deres egen arbejdsplads.

Såfremt en medarbejder med 5 års anciennitet fratræder på grund af alder eller sygdom, bevares livsvarigt medlemskab. 
Ved andre fratrædelser bortfalder medlemskabet, og hermed alle rettigheder, øjeblikkeligt, men genetableres automatisk ved genansættelse. Såfremt et medlem afgår ved døden overtager enken medlemsskabet.

Hvert år i november måned mødes bestyrelsen og fastsætter udbetalingen af understøttelse til pensionister og enker.

For at være understøttelsesberettiget kræves der dog en anciennitet på 10 år.

Hvert år i maj måned afholder fonden et medlemsmøde, hvor bestyrelsen aflægger rapport om året, der er gået, fremlægger regnskabet og de fremmødte vælger medlemmer til fondens bestyrelse.

Fonden forsøger at samle medlemmerne til forskellige kulturelle arrangementer og virksomhedsbesøg, 
Fonden yder ikke støtte til personer udenfor medlemskredsen. 

Boligbeton, Løsning

Boligbeton, Løsning

Vedtægter for Støttefonden BOLIGBETON

Bem.: Jorton Holding  har, efter vedtægternes vedtagelse undergået et navneskifte og  selskabets navn idag er JBH Gruppen

§ 1
Fondens navn er STØTTEFONDEN BOLIGBETON.

§ 2
Fondens hjemsted er Århus Kommune.

§ 3
Fondens årlige nettoindtægt anvendes til hjælp for medarbejdere i BOLIGBETON A/S og tidligere medarbejdere, der er afgået på grund af alder eller sygdom, og eventuelt disses enker.
Der kan under normale omstændigheder kun udbetales individuel understøttelse til fratrådte medarbejdere med en anciennitet på 10 år beregnet efter principperne i § 8, stk. 3, 2. pkt..
Støtte fra fonden kan ikke søges, men besluttes af fondsbestyrelsen.

§ 4
Fondens aktiver og bundne kapital udgør ved stiftelsen kr. 1.750.000,00 , skænket af A/S BOLIGBETON. Formuen skal kunne forøges ved henlæggelser i henhold til § 6 og ved midler, der som gaver eller på anden måde senere måtte tilgå fonden. Det er ved stiftelsen besluttet, at beløbet delvis anvendes til køb af nom. kr. 455.000 aktier i JBH Gruppen A/S.
Fonden skal arbejde for at bevare MEDARBEJDERFONDEN JORTONs vedtægtsmæssige rettigheder i JBH Gruppen A/S, herunder en besvarelse af paritetsprincippet for selskabets aktier. Fonden kan til sikring heraf indgå aktionæroverenskomster eller tilsvarende aftaler med andre aktionærer i JBH Gruppen A/S.

§ 5
Fondens til enhver tid værende stamkapital kan dels anbringes i aktier JBH Gruppen A/S, Århus, dels placeres efter de regler Justitsministeriet har fastsat for anbringelse af fondens midler.

§ 6
Det til disposition værende indtægtsbeløb, anvendes efter reglen i § 3, idet bestyrelsen dog, når særlige grunde taler herfor, skal være berettiget til at hensætte beløbet helt eller delvist til anvendelse i kommende år.

§ 7
Fondens bestyrelse skal bestå af 6 fuldmyndige, uberygtede og vederhæftige personer, der har dansk statsborgerskab og bopæl her i landet.
Det er fondsbestyrelsens opgave at repræsentere fonden i enhver henseende, at føre stadigt og omhyggeligt tilsyn med alt, hvad der er fonden underlagt, i enhver retning at varetage fondens interesser og at sørge for, at bestemmelserne i nærværende vedtægters overholdes.
Til medlemmer af fondens bestyrelse udpeges 1 af bestyrelsen for BOLIGBETON A/S, mens 5 bestyrelses-medlemmer vælges af og blandt de personer, der opfylder det i § 8 fastsatte anciennitetskrav på 5 år, idet dog mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt pensionerede medarbejdere med en anciennitet på 10 år eller derover. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Fondsbestyrelsen vælges for en periode af 3 år. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for en periode af 2 år. Én suppleant på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Måtte et medlem af fondsbestyrelsen afgå ved døden eller udtræde midt i en valgperiode, indtræder den suppleant, der har den længste anciennitet som suppleant i dennes sted, og fungerer som bestyrelsesmedlem den resterende del af den pågældende valgperiode.
Fondsbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Fondsbestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden eller af to andre bestyrelsesmedlemmer. Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed, således at formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.
Fondsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Dog indtil første ordinære forsamling, der skal være afholdt inden udgangen af juni måned 2008, består fondsbestyrelsen af Gunnar Holm, Carsten Sandberg Varneskov og Jesper Kristiansen, hvorefter den midlertidige bestyrelse træder tilbage.

§ 8
Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen af juni foranledige afholdt et møde, hvor der aflægges beretning om fondens og BOLIGBETON A/S’ virksomhed, ligesom der foretages valg af bestyrelse og suppleanter.
Til dette møde indkaldes alle medarbejdere i BOLIGBETON A/S med en samlet anciennitet på mindst 5 år, samt pensionerede medarbejdere, der på grund af alder eller sygdom er fratrådt BOLIGBETON A/S og som på fratrædelsestidspunktet opfyldte det fastsatte anciennitetskrav på 5 år.
En medarbejder fortaber ret til at deltage i det årlige fondsmøde samt ret til at modtage støtte m.v. i fon-den, såfremt ansættelsen i A/S BOLIGBETON ophører i den periode, personen stadig er til rådighed for arbejdsmarkedet. Ved en eventuel genansættelse i A/S BOLIGBETON indgår tidligere ansættelsesperioder i en anciennitetsberegning, Anciennitet optjent i et andet datterselskab under JBH Gruppen A/S kan overføres i en anciennitetsberegning. Der kan dog ikke opnås rettigheder i mere end én støttefond samtidig.

§ 9
Fonden forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af 2 medlemmer af fondsbestyrelsen, herunder enten formand eller næstformand.
Fondsbestyrelsen kan meddele formanden eller andre prokura, enkelt eller kollektivt.
Ved afhændelsen eller behæftelse af fast ejendom forpligtes fonden kun ved underskrift af samtlige medlemmer af fondsbestyrelsen.

§ 10
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11
Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 12
Nærværende vedtægter skal ikke kunne ændres og fonden ikke kunne opløses med mindre, efter tilladelse fra fondsmyndighederne, 4/5 af fondsbestyrelsens medlemmer stemmer herfor
Ved opløsning skal eventuel overskydende formue overdrages til MEDARBEJDERFONDEN JORTON, CVR-nr. 11672787, der kun kan anvende den efter de i § 3 angivne retningslinier.

 

Vedtægter d. 15. november 2018

FONDSREGNSKAB 2019 -2021 

RESULTATOPGØRELSE

Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsespolitikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at Støttefonden Boligbeton beskytter alle personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i persondataforordningen. Politikken oplyser også om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

  1. Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger Støttefonden Boligbeton behandler personoplysninger om:

    ¤ Medarbejdere Boligbeton

    ¤ Tidligere medarbejdere

    ¤ Bestyrelsesmedlemmer

Vi har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for.

2. Behandlingens formål og lovlighed.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at Støttefonden Boligbeton kan udbetale fondsmidler til pensionerede medlemmer samt planlægge og indbyde til kulturelle arrangementer og virksomhedsbesøg.

Vi benytter kun personoplysningerne til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålet.

3. Opbevaring og sletning

Støttefonden Boligbeton har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

  Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.

  Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev.

  Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for formålet med behandlingen.

  Oplysninger om medlemmer slettes efter 5 regnskabsår efter medlemskab i Støttefonden Boligbeton ophører.

 Udbetalingsdata/dokumenter slettes efter 5 regnskabsår.

4. Datasikkerhed

Støttefonden Boligbeton har gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

  Kun medarbejdere med arbejdsbetinget behov får adgang til de registrerede personoplysninger

  Alle computere har adgangskode.

  Alle computere har installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.

Indtryk fra nogle af medarbejderfondenes arrangementer og weekend ture.  Klik for at gå til vore billedgallerier.